Здружение на граѓани „Брзовец“

Здружението на граѓани „Брзовец“ е непрофитна, невладина и непартиска организација формирана со цел заштита и афирмација на селото Тресонче, неговата околина и Мијачијата воопшто.

Датум на основање 23.01.2009

Престседател на Здружението:

Јосиф Саржоски

Извршен Одбор

Претседател:

Славчо Куноски

членови:

.  Жан Илиќ

.  Сашко Пендаровски

.  Аврам Аврамоски

Под негово раководство функционира и црковниот одбор на село Тресонче, чија што цел е грижа и заштита на црквите и светите места кои се во селскиот атар, нивно одржување, управување и унапредување на истите.

Претседател:

Аврам Аврамовски

Членови:

Теодор Саржоски

Стефан Маневски

Контакт : crkovenodbor@tresonce.mk 


 

Контакт:

Адреса: ул. Каирска 10, 1000 – Скопје

Веб: www.tresonce.mk

е-пошта 1 : brzovec@t-home.mk

e-пошта 2 : info@tresonce.mk

ж-стка: 200002432817707 / Стопанска Банка-Скопје